Przetargi

02.12.2022 r.

USŁUGA Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia w następującym zakresie:
  1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  3. ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi,
  4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia,
  5. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwane również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
  6. ubezpieczenie auto-casco.
 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
  1. Część 1: Ubezpieczenie majątkowe.
   • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
   • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
   • Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi.
   • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia.
  2. Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne.
   • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
   • Ubezpieczenie auto-casco.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
 4. Nazwa i kod CPV:
  66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
  66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
  66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia
  66515300-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej
  66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
  66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
  66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
 5. Zamawiający przewiduje w zamówieniu skorzystanie z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 PZP, polegającej na zmianie zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za dopłatą dodatkowej składki bądź jej zwrotem. Zamówienie opcjonalne zostało opisana w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 2a i 2b SWZ.

Publikacja: 02.12.2022
Termin składania ofert: 13.12.2022

Nowy termin składania ofert: 15.12.2022

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ tryb podstawowy
załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
załącznik nr 2a - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w Części 1
załącznik nr 2b – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w Części 2
załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunku udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 5.1._Szkody Komunikacyjne_PZU_zbiorcze
Załącznik 5.1._Szkody Komunikacyjne_TUW TUW_zbiorcze
Załącznik 5.2._Szkody Komunikacyjne_detal_PZU
Załącznik 5.3._Szkody Majatkowe_zbiorcze
Załącznik 5.4._Szkody Majątkowe_detal
załącznik nr 6 – Wykaz Środków Trwałych
załącznik nr 7a – Ankieta Oceny Ryzyka
załącznik nr 7b – Instrukcja PPOŻ
załącznik nr 7c – Plan sytuacyjny
załącznik nr 7d – Wykaz pojazdów
załącznik nr 7e – Specyfikacja Techniczna Parkometrów
załącznik nr 7f – PSZOK
załącznik nr 7g – Opis nieruchomości
Identyfikator postępowania
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności