Przetargi

07.03.2023 r.

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO W KREDYCIE 0%, NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEJ, PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w RACIBORZU

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostarczony ciągnik musi być w pełni sprawny oraz powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia. Musi posiadać homologację potwierdzającą spełnianie przez ciągnik norm emisji spalin Stage V. Musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz.U. z 2020r. poz110/ oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami na podstawie ww. Ustawy, co pozwala na jego rejestrację w wydziałach komunikacji.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od podpisania umowy, na własny koszt do PK Sp. z o.o. 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10. Godziny dostawy ciągnika od 7:00 do 14:00. Sprzedający zobowiązuje się do wydania ciągnika wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 3. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie /ewentualną regulację po uruchomieniu/ oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu.
 4. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
 5. Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 25km.
 6. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę gwarancyjną wraz z koniecznością transportu w okresie jej trwania. Przeglądy wynikające z warunków gwarancji są płatne.
 7. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie / e-mail/ przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
 8. Stan formalno-prawny:
  1. w pełni udokumentowane legalne pochodzenie
  2. stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania
  3. gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd -12 miesięcy
 9. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:
  1. świadectwo homologacji na terenie RP
  2. dokumenty gwarancyjne
  3. fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim
  4. komplet kluczy dostarczony przez producenta
  5. certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności
  6. książka serwisowa w języku polskim
 10. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
 11. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
 12. Wspólny słownik zamówień CPV: 16700000-2
 13. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2023r.
 14. Termin składa ofertę do dnia 16.03.2023r. do godziny 11:30

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIW
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania.
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Umowa, wzór
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Klauzula informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności