Przetargi

20.01.2020 r.

DOSTAWA SYSTEMU NADZOROWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W RACIBORZU

Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Raciborzu (zwanej dalej SPP), w tym dostawa 18 sztuk parkometrów, wykonanie fundamentów i montaż na nich urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z przeniesieniem prawa własności parkometrów i urządzeń do kontroli wnoszenia opłat, dostawa do siedziby Zamawiającego 2 sztuk przenośnych urządzeń do kontroli wnoszenia opłat i 4 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na bilon (skarbców), dostęp do internetowego systemu nadzorowania i zarządzania SPP, uruchomienie i wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, serwisu i konserwacji parkometrów oraz urządzeń do kontroli przekazanie dokumentacji technicznej, udzielenie gwarancji, oprogramowanie do wystawiania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej z licencją w okresie 36 miesięcy.

2. Wszystkie dostarczone parkometry, urządzenia do kontroli i skarbce muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2019 roku, kompletne i gotowe do użytku, wykonane wyłącznie z nowych części i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności UE i oznaczeniem CE (Conformite Europeenne) na wyrobie.

3. Oferowane parkometry i urządzenia do kontroli nie mogą być prototypami i muszą pochodzić z produkcji seryjnej.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zmówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 18 sztuk urządzeń do poboru opłat parkingowych.

6. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie zasad użytkowania, obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

7. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: instrukcje obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim, katalogi części zamiennych, świadectwa zgodności CE i wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu producenta parkometrów.

9. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:
a) Dokonywania zmian oprogramowania lub modernizacji urządzeń w celu dostosowywania ich do zmian przepisów prawa lokalnego lub krajowego, bez prawa roszczenia dodatkowego wynagrodzenia,
b) Zorganizowania dostępności autoryzowanego serwisu producenta parkometrów oraz oprogramowania komputerów niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania SPP,
c) Uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od zarządcy drogi, związanych z montażem parkometrów,
d) Zainstalowania oprogramowania na komputerach udostępnionych przez Zamawiającego, uruchomienia i wykonania próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, przekazania dokumentacji technicznej oraz dokumentów gwarancyjnych max do dnia 24 lutego 2020r.
e) Zapewnienia transmisji danych on-line z parkometrów do internetowego systemu nadzorowania i zarządzania SPP oraz ponoszenia ich kosztów przez cały okres gwarancji,
f) Zapewnienia obsługi płatności za pomocą kart bankowych metodą zbliżeniową, bilonem (monetami), a także uprawnienia do parkowania bez uiszczania opłaty, zgodnie z prawem miejscowym (koszty aktualizacji certyfikatów czytników/terminali kart bankowych w parkometrach w okresie gwarancji będzie ponosić Wykonawca),
g) Zapewnienia kart SIM do parkometrów w okresie gwarancji,
h) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,
i) Udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia wraz z gwarancją na usługi serwisowe.

10. Koszty prowizji od dokonywanych płatności będzie ponosić Zamawiający.

11. Okres realizacji gwarancyjnych usług serwisowych: minimum 24 miesiące od dnia rozpoczęcia eksploatacji systemu nadzorowania SPP.

12. Parkometry mają działać przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu, w celu umożliwienia nabycia biletu kontrolnego o dowolnej porze doby w każdym dniu tygodnia.

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Główny kod CPV: 38730000-1
Dodatkowe kody CPV: 51214000-5, 30200000-1, 50300000-8

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Klauzula Informacyjna RODO
Lokalizacja parkometrów
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedzi na pytania Wykonawców II
Odpowiedzi na pytania Wykonawców III
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Modyfikacja SIWZ zał. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności