Przepisy dla podróżnych

Przepisy dla podróżnych

Przepisy dla podróżnych korzystających z komunikacji miejskiej

I . PODRÓŻNY MA PRAWO :
1. Przewozić ze sobą bezpłatnie bagaż podręczny, trzymany przez siebie na kolanach lub dla rozmieszczenia którego, może dysponować tylko przestrzenią pod miejscem które zajmuje .
2. Przewozić psa , jeżeli trzymany jest na smyczy i ma nałożony kaganiec oraz posiada ważne świadectwo szczepienia. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym.
Opłata za przewóz psa bez względu na jego wielkość określona jest w pkcie V ppkt. 4 niniejszych przepisów .

II . PODRÓŻNY JEST OBOWIĄZANY :
1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet i natychmiast go skasować.
2. Przy płaceniu za przejazd w autobusie żądać wydania biletu i sprawdzić jego cenę.
3. Zachować bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli lub obsługi autobusu.
4. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi.
5. Stosować się do przepisów i komunikatów podawanych do wiadomości na przystankach i w autobusie.

III . PODRÓŻNEMU NIE WOLNO :
1. Zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.
2. Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
3. Zanieczyszczać pojazdu, otwierać okien oraz palić tytoniu.
4. Wyrzucać z autobusu jakichkolwiek przedmiotów.
5. Przewozić przedmiotów :
a ) które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyścić pojazd,
b ) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych niebezpiecznych,
c ) nabitej broni, mebli, rowerów i telewizorów bez oryginalnych opakowań.

Przewoźnik ma prawo usunąć z autobusu osoby :
a ) nie przestrzegające obowiązujących przepisów,
b ) nietrzeźwe, jak również zachowujące się nieodpowiednio,
c ) uciążliwe dla innych podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd.

Usunięcie osoby, jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego, może nastąpić poprzez :
- wezwanie pasażera do opuszczenia autobusu dobrowolnie, lub przy pomocy funkcjonariuszy Policji bądź Straży Miejskiej.

IV . ULGI TARYFOWE :
Do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów na wszystkich liniach uprawnione są osoby wymienione w uchwalonych przez Radę Miejską w Raciborzu „ Zasadach uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej ”.

V . INNE POSTANOWIENIA :
Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania są zatrzymane, a sprawa kierowana jest do organów Policji. Pasażer odpowiedzialny jest za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu. Zasady odpowiedzialności określone są w przepisach Kodeksu Cywilnego. Nieznajomość przepisów nie zwalnia podróżnego od odpowiedzialności karnej za ich nieprzestrzeganie. Za przewóz wózka, psa lub bagażu o wymiarach minimalnych 20 x 40 x 60 cm obowiązuje opłata - bilet normalny, osobno za każdą z tych rzeczy. Przewóz wózka dziecięcego z dzieckiem do 7-go roku życia, oraz psa przewodnika osoby niewidomej jest bezpłatny.

Podróżny obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową :
a ) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu osób lub bagażu, bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
b ) za zabieranie ze sobą do środka transportowego bez uiszczenia opłaty, zwierząt, rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty,
c ) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
d ) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny .

NALEŻNOŚĆ NIEUISZCZONA W TERMINIE PODLEGA PRZYMUSOWEMU ŚCIĄGNIĘCIU WRAZ Z ODSETKAMI.

ZASADY Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:
1) osoby, które ukończyły 70-ty rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości,
2) dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, a w szczególności książeczki zdrowia lub paszportu,
3) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,
4) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawionego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta Placówki Straży Granicznej,
5) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu tych czynności wystawionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego,
6) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
7) żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego – na podstawie legitymacji żołnierza zawodowego lub książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej,
8) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,
9) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,
10) osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnicy lub opiekunowie – na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości, opiekunowie lub przewodnicy na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
11) dzieci niepełnosprawne w wieku 4 – 7 lat oraz młodzież do 18-go roku życia nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez uprawniony organ,
12) opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem – na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez wymienione placówki określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,
13) uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym – na podstawie legitymacji szkolnej, opiekunowie na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną, nauczyciele dojeżdżający na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez zakład pracy określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,
14) zasłużeni honorowi dawcy krwi (tylko na terenie miasta Raciborza) – na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem tożsamości.
15) Członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty „Rodzina +” wraz z dokumentem tożsamości.

II. Do korzystania z ulg w przejazdach na wszystkich liniach uprawnieni są:
1) dzieci w wieku od 4 – 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
2) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
3) emeryci, renciści – na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego z ostatnich trzech miesięcy wraz z dokumentem tożsamości,
4) osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności lub częściową niezdolność do pracy wydawanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości.

III. Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu, musi być potwierdzone ważnym oryginalnym dokumentem lub dokumentem potwierdzonym notarialnie, okazywanym osobie uprawnionej do kontroli.

Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności