Przepisy dla podróżnych

Przepisy dla podróżnych

ZARZĄDZENIE NR 3198/2024 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) oraz art. 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn.zm.). zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Dróg Miejskich, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta Racibórz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Załącznik do zarządzenia Nr 3198/2024 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15 marca 2024 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU RĘCZNEGO POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązany jest operator świadczący usługi publicznego transportu zbiorowego, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.

2. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierujących pojazdem.

Rozdział 2.
Przewóz osób

§ 2. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest zabronione po usłyszeniu sygnału odjazdu.

3. Pasażerowie zajmujący miejsca w pojeździe powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy. Niestosowanie się do powyższego skutkuje odpowiedzialnością po stronie pasażera.

4. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

5. Przejazd grup zorganizowanych jest możliwy tylko za każdorazowym zgłoszeniem i uzyskaną zgodą operatora publicznego transportu zbiorowego.

§ 3. 1. Zabronione jest:

  1. rozmawianie z prowadzącym pojazd,
  2. przebywanie w pojeździe na łyżworolkach lub z nałożonym plecakiem,
  3. przewożenie rowerów,
  4. przewożenie hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego, które nie są złożone i które nie stanowią bagażu.

2. Osoby, które nie przestrzegają ww. przepisów i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań obsługi pojazdu zobowiązane są do opuszczenia pojazdu.

3. Pasażer uciążliwy dla podróżnych w rozumieniu ustawy z dnia z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe nie ma prawa przebywać w pojeździe i zostanie usunięty z autobusu.

§ 4. Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku oraz na trasie:

  1. gdy pojazd zakończył obsługę danego kursu,
  2. gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,
  3. na polecenie kierującego pojazdem.

Rozdział 3.
Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

§ 5. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie utrudniał przejścia, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie stwarzał możliwości wyrządzenia szkody pasażerom.

2. Małe zwierzęta pokojowe można przewozić, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w koszach, skrzynkach lub klatkach, zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody.

3. Przewóz psów, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony (z wyłączeniem miejsc do siedzenia) pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Pies asystujący osobie z niepełnosprawnością może podróżować bez kagańca i bez smyczy. Osoba z niepełnosprawnością podróżująca z psem asystującym musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i aktualne świadectwo szczepienia psa.

4. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

5. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu bagażu i zwierząt.

§ 6. 1. Wózki dziecięce i inwalidzkie należy przewozić w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Wózek inwalidzki należy ustawić w pojeździe, a następnie odpowiednio go zabezpieczyć.

3. Przewóz wózków inwalidzkich o napędzie akumulatorowym dozwolony jest tylko w pojazdach do tego przystosowanych z rampą wjazdową, po jej udostępnieniu przez obsługę.

4. Kierujący pojazdem powinien zostać wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowany o konieczności udostępnienia rampy.

§ 7. 1. Pierwszeństwo podczas zajmowania miejsca w pojeździe mają osoby z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi.

2. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym w pojeździe bagażem lub zwierzęciem oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

3. Ewentualny równoczesny przejazd w autobusie osoby na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym możliwy jest pod warunkiem uzyskania zgody osoby kierującej pojazdem.

4. Za przewóz wózka, zwierząt pokojowych, psa lub bagażu o wymiarach powyżej 20 x 40 x 60 cm obowiązują bilety jednorazowe o nominale 2,00 zł dostępne u kierowcy autobusu (za odliczoną gotówką). Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania będą zatrzymane, a sprawa kierowana jest do organów Policji.

5. Pasażer odpowiedzialny jest za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.

6. Pasażer zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową:

  1. za zabieranie ze sobą do środka transportowego bez uiszczenia opłaty, zwierząt, rzeczy, za które przewóz przewiduje opłaty,
  2. za przewożenie rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
  3. za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

7. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 50-krotność ceny biletu jednorazowego. Należność nieuiszczona w terminie podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami.

Rozdział 4.
Skargi i reklamacje

§ 8. 1. Skargi i reklamacje wynikające z realizacji usług w zakresie komunikacji miejskiej są przyjmowane, rozpatrywane na zasadach ogólnych, przewidzianych w stosownych przepisach prawnych, w tym w przepisach ustawy Prawo przewozowe.

2. Skargi i reklamacje, o których mowa w ust. 1, pasażer składa w formie pisemnej w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10. Możliwe jest również złożenie skargi /reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu sekretariat@pk-raciborz.pl lub telefonicznie pod nr. tel.32/415 35 77

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610. z póżn.zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 8. z póżn.zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, może wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy. Zadania organizatora, co wynika z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wykonuje w przypadku gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności