Świadczenie usług porządkowych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10. Powierzchnia do sprzątania ok. 1.000 m2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
I. Sprzątanie pomieszczeń biurowych
II. Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i stołówki
III. Sprzątanie korytarzy i wejścia głównego

Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 1 do Instrukcji dla Oferentów.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja dla oferentów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty