Dostawa oleju opałowego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Informacje:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu w ilości:
  OLEJ OPAŁOWY LEKKI w ilości - 120 000 litrów o parametrach wg normy PN-C-96024
 2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  CPV 09135100-5 - OLEJ OPAŁOWY
 3. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy, oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość paliwa wydanego w temperaturze referencyjnej + 15°. Dostawa polegać będzie na dostarczeniu oleju opałowego do zbiornika Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy PK Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10.
 4. Wykonawca zabezpieczy dostawę oleju opałowego na koszt własny, każdorazowo zgłoszoną przez Zamawiającego w zamówieniu telefonicznym w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia w uzgodnionych ilościach.
 5. Jednorazowa dostawa oleju opałowego (w okresie grzewczym) – 10 000 litrów.
 6. Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest.
 7. Zamawiający informuje, iż nalewanie będzie się odbywało do zbiornika naziemnego.
 8. Ceny określone w ofercie będą podlegały zmianom zgodnie ze zmianami cen ogłaszanymi przez - PKN ORLEN S.A wówczas, gdy opublikuje je na swojej stronie internetowej www.orlen.pl. Wyznaczony dzień, na który należy wyliczyć cenę ofertową 20.10.2023r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Klauzula Informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty