DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM, DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG MIASTA RACIBÓRZ

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 800 ton, wraz z jej dostawą do magazynu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz
2. Główny kod CPV: 34.92.71.00-2 sól drogowa
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do Instrukcji dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
4. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
5. Termin realizacji/wykonania zamówienia:
a). Dostawa główna – 150 ton w terminie do 15.11.2019r.
b). Pozostała ilość – 650 ton w terminie do 31.03.2020r. w sukcesywnych dostawach zgodnie z składanym zapotrzebowaniem z terminem realizacji 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia (telefonicznego, fax lub e - mail).

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Klauzula Informacyjna RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty