DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W RACIBORZU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, w szacowanej ilości łącznie: 330 MWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do Instrukcji dla Oferentów – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, oraz Formularzu cenowym załącznik Nr 3.

Realizacja zamówienia odbywać się winna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z póż. zm.).

Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz taryfie dla Usług Sprzedawcy, Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Klauzula Informacyjna RODO
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty