DOSTAWA PALIWA I DZIERŻAWA DYSTRYBUTORA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. i PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. W RACIBORZU

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sukcesywna dostawa OLEJU NAPĘDOWEGO w ilości - 225 000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590 z 2006r. właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy);
2) Dzierżawa dystrybutora wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu. Dystrybutor winien posiadać przewidziane prawem atesty i zezwolenia i być podłączony do zbiornika metalowego o pojemności 10 000 litrów którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i zlokalizowany na bazie ul. Adamczyka 10, w Raciborzu;

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Klauzula Informacyjna RODO
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty