Wiadomości

21.08.2019 r.

Zasady uprawnień dla gminy Racibórz i dla pozostałych gmin

Obowiązuje od 01.09.2019r. Uchwała Rady Miasta Nr XXX/430/2013 z dnia 26.06.2013r.

ZASADY Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej – Pk Sp. z o.o. w Raciborzu .
I. Dla Miasta Rydułtowy:
1 obowiązują wszystkie ulgi na terenie Miasta Rydułtowy w tym samym zapisie co dla Miasta Racibórz,
2 bezpłatny przejazd - członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” wydanej przez miasto Rydułtowy na trasie Rydułtowy - Racibórz na podstawie karty „Rodzina +” wraz z dokumentem tożsamości.
3 Podróżującym na trasie Rydułtowy - Racibórz przysługują przejazdy ulgowe dla wszystkich uprawnionych zgodnie z zapisem dla Miasta Raciborza ( brak przejazdów bezpłatnych)

II. Dla Pszowa, Kornowaca, Rudnika i Wojnowic:
1 Podróżującym z, do oraz na terenie powyższych miejscowości nie przysługują przejazdy bezpłatne i ulgowe.
2 Dla młodzieży szkolnej wprowadzono ulgowe bilety miesięczne.

III. Dla Samborowic i Lekartowa:
1 Podróżującym z, do oraz na terenie powyższych miejscowości przysługują przejazdy ulgowe dla wszystkich uprawnionych zgodnie z zapisem dla Miasta Raciborza ( brak przejazdów bezpłatnych)

IV. Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu, musi być potwierdzone ważnym oryginalnym dokumentem lub dokumentem potwierdzonym notarialnie, okazywanym osobie uprawnionej do kontroli.

ZASADY Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach na terenie miasta Raciborza, uprawnieni są:
1) osoby, które ukończyły 70-ty rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości,
2) dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, a w szczególności książeczki zdrowia lub paszportu,
3) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,
4) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawionego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta Placówki Straży Granicznej,
5) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu tych czynności wystawionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego,
6) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
7) żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego – na podstawie legitymacji żołnierza zawodowego lub książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej,
8) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,
9) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,
10) osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnicy lub opiekunowie – na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości, opiekunowie lub przewodnicy na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
11) dzieci niepełnosprawne w wieku 4 – 7 lat oraz młodzież do 18-go roku życia nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez uprawniony organ,
12) opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem – na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez wymienione placówki określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,
13) uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym – na podstawie legitymacji szkolnej, opiekunowie na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną, nauczyciele dojeżdżający na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez zakład pracy określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,
14) zasłużeni honorowi dawcy krwi (tylko na terenie miasta Raciborza) – na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem tożsamości. 15) Członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty „Rodzina +” wraz z dokumentem tożsamości.

II. Do korzystania z ulg w przejazdach na wszystkich liniach, na terenie miasta Raciborza, uprawnieni są:
1) dzieci w wieku od 4 – 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ponad-gimnazjalnych oraz słuchacze szkół policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
3) emeryci, renciści – na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego z ostatnich trzech miesięcy wraz z dokumentem tożsamości,
4) osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności lub częściową niezdolność do pracy wydawanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,

III. Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu, musi być potwierdzone ważnym oryginalnym dokumentem lub dokumentem potwierdzonym notarialnie, okazywanym osobie uprawnionej do kontroli.

PK Sp. z o. o. Racibórz

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleria

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności