Przetargi

29.10.2021 r.

DOSTAWA PALIWA I DZIERŻAWA DYSTRYBUTORA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. W RACIBORZU

Dostawa paliwa i dzierżawa dystrybutora dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 800 0000,00 zł

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa i dzierżawa dystrybutora dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Sukcesywna dostawa OLEJU NAPĘDOWEGO w ilości - 396 000 litrów, o parametrach wg normy PN-EN 590 z 2006r. właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy);
  2. Dzierżawa dystrybutora wraz z systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami oraz eksploatacją maszyn i środków transportu. Dystrybutor winien posiadać przewidziane prawem atesty i zezwolenia i być podłączony do zbiornika metalowego o pojemności 10 000 litrów którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i zlokalizowany na bazie ul. Adamczyka 10, w Raciborzu;
   Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
   09134100 OLEJ NAPĘDOWY
   38424000-3 URZĄDZENIA POMIAROWE
 2. Pełny zakres zamówienia określają załączniki do SWZ: Nr 6 - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik Nr 5 – „wzór umowy”.
 3. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki.
 4. Dostawa polegać będzie na sukcesywnym dostarczaniu paliwa do zbiornika Zamawiającego znajdującego się na terenie bazy PK Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. Adamczyka 10.
 5. Wykonawca zabezpieczy dostawę oleju napędowego na koszt własny.
 6. Wykonawca, bez ingerencji Zamawiającego decyduje o terminie i ilości dostarczanego paliwa, zapewniając Zamawiającemu możliwość całodobowego nieprzerwanego tankowania.
 7. Z uwagi na strategiczny charakter dostaw Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania rezerw interwencyjnych oleju napędowego rozumianych jako zabezpieczona w terminalu/składzie podatkowym/bazie paliw pojemność magazynowa odpowiadająca minimum wielkości zbliżonej do miesięcznego zapotrzebowania Zamawiających (~33000 litr.), która będzie uruchamiana w przypadku utrudnień logistycznych lub zablokowaniu dostaw paliw na terminal/skład. Rezerwa będzie składowana/przechowywana w terminalu/składzie/bazie paliw nadzorowanym przez podmiot posiadający koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną przez URE.
 8. Wykonawca dołączy do każdej dostawy atest.
 9. Zamawiający informuje, iż nalewanie będzie się odbywało do zbiornika naziemnego.
 10. Ceny określone w ofercie będą podlegały zmianom zgodnie ze zmianami cen ogłaszanymi przez - PKN ORLEN S.A. wówczas, gdy opublikuje je na swojej stronie internetowej www.orlen.pl Wyznaczony dzień, na który należy wyliczyć cenę ofertową 29.11.2021r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz ofertowy
JEDZ
JEDZ - wersja edytowalna
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Klauzula Informacyjna RODO
Identyfikator postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacjaHarmonogram wywozu odpadów 2022 r.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności