Przetargi

30.01.2023 r.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich

Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 4 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki.
 2. Rok produkcji autobusów musi pokrywać się z rokiem dostawy.
 3. Autobusy mają być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego (silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia, za silnik jednego typoszeregu uważa się silnik jednego producenta).
 4. Autobusy po pierwszym przeglądzie który może być przeprowadzany przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 5. Wymagania dotyczące spełnienia przepisów przez każdy autobus:
  1. Autobus spełnia wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zmianami) oraz odpowiada warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zmianami).
  2. Autobus posiada aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).
  3. Autobus spełnia wymagania Dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U. L 042 z 13.02.2002r.) odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozów pasażerów i mających więcej niż 8 miejsc poza siedzeniem kierowcy.
  4. Autobus spełnia homologację EWG pojazdu odnoszącą się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995r. (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 1).
  5. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. W dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców przekraczała 50%.
 6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31-08-2023r.
 7. Podanie w ofercie terminu innego od wymaganego powoduje odrzucenie oferty.
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 6 do SWZ.
 9. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
 10. Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  • 34121400 Autobusy niskopodłogowe
  • 66114000 Usługi leasingu finansowego

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIW
Zał. 1 – Formularz ofertowy
Zał. 2 – JEDZ wersja edytowalna
Zał. 3 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Zał. 4 – Umowa, wzór
Zał. 5 – Oświadczenie o aktualności informacji
Zał. 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. 7 – Klauzula informacyjna RODO
Zał. 8 – Identyfikator postępowania
Sprawozdanie finansowe za 2021
Bilans i Rachunek zysków i strat 2022-09
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 2
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 3 i 4
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 5
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 6
Modyfikacja SIW zgodnie z udzielonymi odpowiedziami
Zmodyfikowany Formularz Ofertowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracował: grzesiek
Wersja do druku:Wersja PDF:Poleć:
poprzednienastępne
Biuletyn Informacji PublicznejPrzetargiKomunikacja Miejskakiedyprzyjedzie.pl - Innowacyjny system dynamicznej informacji publicznejGaleriamPay - płace komórkąParkomaty lokalizacja

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności